Využite náš vernostný program a získajte automatické zľavy! Vďaka registrácii sa môžete stať VIP zákazníkom!

Domov / Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho Sportcarp Vápeník a Šaravec, sro .., IČO 25934015, DIČ CZ25934015, so sídlom Tuněchody 8, 53701 Tuněchody, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, oddiel C vložka15745. (Ďalej len "predávajúci" či " Sportcarp "), a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať k reklamácii tovaru nadobudnutého od Sportcarp . 

Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP") ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť Sportcarp potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť. 

Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú právne predpisy.

V prípade uplatnenia servisu v rámci zakúpenej či dohodnuté služby sa tento servisný zásah riadia výlučne podmienkami danej služby.  

II. Záruka za akosť

Ako doklad o záruke vystavuje Sportcarp ku každému zakúpenému tovaru doklad o zakúpení (faktúra) so zákonom uvedenými údajmi, ktoré sú potrebné pre uplatnenie záruky (najmä. Názov tovaru, cena, množstvo).

Na výslovnú žiadosť kupujúceho Sportcarp poskytne záruku formou záručného listu. Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.

1. Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia 

Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, tj. Dňom uvedeným na doklade o zakúpení či na záručnom liste.

Lehota je:

u nového (vrátane rozbaleného) tovar 24 mesiacov. (Ak nie je v záručnom liste uvedené inak.) 

 

U spotrebného tovaru (napr. Kŕmenie pre ryby a pod.) Je kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov, ak nie je však na tovar uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skracuje len do dátumu vyznačenom na obale tovaru .

Lehota sa končí dňom, ktorý sa číselným označením zhoduje s dňom, kedy začala ao príslušný počet mesiacov neskôr. Dĺžka lehoty v mesiacoch je uvedená u každého tovaru v obchode predávajúceho a je dostatočne vyznačená na doklade o zakúpení.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záruka za akosť, zaniknú, ak neboli uplatnené v uvedenej dobe. 

V prípade vybavenia reklamácie formou výmeny tovaru nebeží nová lehota, rozhodujúca je lehota začínajúca plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. 

2. Kvalita pri prevzatí

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,

vec má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané.

vec sa hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa.

vec je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti.

vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí kupujúcim, ak predajca nepreukáže opak.

III. záručné podmienky

1. Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci pri osobnom prevzatí od predávajúceho skontroluje preberané tovaru, jeho úplnosť a nepoškodenosť obalov.

Kupujúci pri prevzatí od prepravcu riadne a starostlivo skontroluje stav zásielky (najmä počet balíkov, neporušenosť firemné pásky s logom, neporušenosť či poškodenie obalu) podľa prepravného listu. 

Kupujúci ďalej v deň prevzatia skontroluje kompletnosť tovaru, najmä že balenie obsahuje všetko, čo obsahovať má.  

Akékoľvek nezrovnalosti treba predávajúcemu nahlásiť pri osobnom prevzatí na mieste, pri prevzatí od prepravcu je vyznačiť v preberacom protokole prepravcu alebo kupujúci môže prevzatie zásielky odmietnuť, alebo vždy je možné nahlásiť na e-mail info@sportcarp.cz. Ďalej Sportcarp v prípade prevzatia od prepravcu odporúča priložiť fotodokumentáciu poškodenia a obalu. 

Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však Sportcarp možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou. 

2. Uplatnenie reklamácie
Na žiadosť kupujúceho je možné v rámci uplatnenia reklamácie objednať zo strany Sportcarp zvoz tovaru na reklamáciu. Ďalej je možné reklamáciu tovaru odoslať, alebo priviezť na adresu predávajúceho: Sportcarp Vápeník a Šaravec , sro 
 

 

Tuněchody 8                                                                                                                                   

53701

Zásielka musí obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva). Ďalej Sportcarp odporúča priložiť kópiu dokladu o zakúpení či iným vhodným spôsobom doložiť záruku tovaru, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (najmä. Spiatočná adresa a tel. Číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu i závady tovaru. 

Taktiež Sportcarp odporúča zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava, výmena, dobropis).

Kupujúci si je vedomý, že nedodá ak reklamovaný tovar vrátane všetkého obdržaného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.

4. Výluky

Spotrebiteľovi nebude uznaná reklamácia ak bude tovar poškodený a to: 

mechanickým poškodením tovaru,

elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,

používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,

neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

poškodením spôsobeným nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,

prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,

tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy,

poškodením prírodnými živlami alebo vyššou mocou,

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a Sportcarp výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom na vykonané reklame alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.

5. Testovanie závady

Tovar odovzdaný k reklamácii bude testovaný iba na závadu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom závady). Pre uvedenie závady Sportcarp odporúča písomnú formu, čím sa rozumie tiež elektronická komunikácia.

Ak bude reklamácia zamietnutá a v prípade, že kupujúci súhlasí s platenou opravou, bude oprava účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka daného autorizovaného servisu.

Pred vykonaním platenej opravy bude kupujúci informovaný o cene opravy, jej rozsahu a čase potrebné na jej vykonanie. Na vykonanie platenej opravy možno pristúpiť len po výslovnom súhlase kupujúceho (resp. Na základe uzatvorenej servisnej zmluvy) urobenom po informovaní podľa predchádzajúcej vety.